مستی رندانه

دلنوشته ها،اندیشه هاویافته های علمی،ادبی،آموزشی

                   باسلام خدمت شما دانش آموزان عزیز

آزمون درس املای تحریری سال سوم راهنمایی فصل هشتم مدرسه ی ............... نام ونام خانوادگی..................

1)غلط های  املایی را در عبارات  داده شده پیدا کرده وشکل صحیح آنها را بنویسید.(3)

- این بود که در سن شش سالگی فنّ زریف نقّاشی را رحا کردم .

-من داستان روباه را با نوشیدن آخرین غطره ی آب زخیره ی خود گوش کرده بودم.

-که دست کم یکی از آن ها اعتراذش بحق باشد.

- هم چنین برایت آرزومندم که سبور باشی.

2)شکل صحیح لغات را از داخل پرانتز انتخاب کرده  ودر جای خالی بنویسید.(1)

- پیش از هر چیز برایت آرزومندم که به خوبی ها عشق ...................0 ( بورزی   -بورذی )

- تا زیاد به خودت ............  نشوی.  ( قرّه  -   غرّه)

- وقتی شش ساله بودم در کتابی  .................. زیبایی دیده بودم0  (  تسویر  -  تصویر –  تثویر  )

- چشمم به آدمک بسیار عجیبی  افتاد که با ............... تمام مرا می نگریست. (  وقار  -وغار)

3)کدام گزینه به معنای (( آهنگ کردن وقصد کردن )) است.(5/)

- عزیمط              -ازیمت                 - عزیمت             - ازیمط

4) کدام گزینه به معنای (( تحلیل وگوارش غذا )) است.(5/)

- حضم              - هضم                 - هذم                   - هظم

5) در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد. (5/)

- ورقه ی کاغذ             - نغمه ی موسیقی                  - اندوح بار                  - مفتون گل

6) با توجه به معنی املای کدام گزینه نادرست است. (5/)

-فراغت:آسودگی            - تامل :فکر                      - خورد:ریزوکوچک             - همتا :نظیر

7)شکل درست وازه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. (5/)

- جانم از .............. وشادمانی لبریز می شود وهمه ستارگان به من لبخند می زنند.(  سرور  - ثرور  - صرور)

9) شکل صحیح حرف را در کلمه ی  ناتمام  مشخص کنید. .(1)

-خا....رات تو زیباست .(  ت  - ط )

- بلافاصله نوراندیشه ی  .....هنم را روشن کرد. ( ذ –ض  - ز )

-فایده اش این است که  .....روتمند شده است. ( ص  -ث  - س )

-هم چون آ.....رخشی که در دل تاریک شب بدرخشد. ( ظ  - ز  - ذ  - ض )

10) ترکیبات نادرست زیر را به شکل صحیح باز نویسی کنید. .(1)

- تلخیس مطلب (                    )- هیرت وشگفتی (                      ) - غفل کشو(                 )- آواذ مرغ (           

11) از میان واژه های هم آوا آنرا که مناسب است انتخاب کرده ودر نقطه چین بنویسید. (5/)

-  می توانم آن ها را در بانک  ....................0 (بگذارم  - بگزارم )

-دریاب که چه قدر ............. در یک درخت جریان دارد0 ( حیاط  - حیات )

12) صحیح یا غلط بودن املای واژه های داده شده را مشخص کنید. .(1)

- ستاره گان                       - اهلی شدن                   -  مار بوعا               - شازده کوچلو                                                           شادباشید/

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ توسط رندمست

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا